Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kararlılık Beyanı

Nevşehir Defterdarlığı Karalılık Beyanı

 

                    T.C. Maliye Bakanlığı

Nevşehir Defterdarlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

(2018)

 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları aracılığı ile de bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir.

 

 1. Maliye Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı’na göre

Defterdarlığımız müdürlüklerinde, bağlı olduğumuz genel müdürlüklerin stratejik amaç ve hedefleri aşağıda gösterilmiştir.

Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak görevlerimiz arasındadır.

 • Stratejik Amaç 1: Maliye Politikalarının Katılımcı ve Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
 • Stratejik Hedef 4: Hazine taşınmazlarını ekonominin ve paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak etkili bir yaklaşımla yönetmek
 • Stratejik Hedef 5: Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu idarelerinde mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini güçlendirmek ve izlemek, bu alandaki insan kaynağının niteliğini artırmak, ekonomik ve mali araştırmalar yapmak
 • StratejikAmaç 2: Muhasebe Hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali İstatistiklerin Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanmasını ve Sunulmasını Sağlamak
 • Stratejik Hedef 6: Muhasebe hizmetlerini ilgili idarelere devretmek ve genel yönetim kapsamındaki idarelerin muhasebe düzenlemelerine uyum düzeyini artırmak
 • Stratejik Hedef 7: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini uygulamaya almak
 • Stratejik Hedef 8: Mali istatistikleri ve mali raporları uluslararası standartlara tam uyumlu hale getirmek ve mali raporlamada şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak
 • Stratejik Amaç 4: Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak
 • Stratejik Hedef 12: Dava ve icra takip süreçlerini etkinleştirmek, çözüm odaklı mütalaa kapasitesini geliştirmek
 • Stratejik Amaç 5:Kurumsal kapasiteyi artırmak
 • Stratejik Hedef 13: Stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetim ve organizasyon yapısını değiştirmek ve kurumsal kültürü geliştirmek
 • Stratejik Hedef 14: İnsan kaynakları yönetimine uygun olarak Bakanlık personelinin nicelik ve niteliğini artırmak ve geliştirmek

Diğer taraftan, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanan yıllık Bakanlığımız Performans Programı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak da görevlerimiz arasındadır.

 

 1. Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2018 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler

Defterdarlığımıza bağlı müdürlüklerde hazırlanan operasyonel planlara (yıllık iş planlarına) uygun olarak yürütülecek bazı önemli faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

 

 • Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri

Kamu idarelerinin taraf olduğu davaların takibinde Hazine hak ve menfaatinin korunması esas olduğu için hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetlerinin etkin, etkili ve çözüm odaklı bir şekilde sunulması önemli bir unsurdur. Bakanlığımız plan döneminde gerek kendi adına gerekse talep halinde diğer idareler adına takip ettiği dava ve icra işlemlerinde kamunun hak ve menfaatlerinin korunmasına, mahkeme kararlarının hukuka uygun olarak adil, süratli ve en az masrafla verilebilmesine ve yargı yükünün hafifletilmesine yardımcı olmaya, ayrıca hak ve menfaatlere uygun olarak sulhen çözüm sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütmeye devam edecektir.

 • Muhasebe Müdürlüğü Faaliyetleri

Ülkemizin 2023 vizyon hedefleri, ekonomi ve maliye politikalarının bütüncül bir şekilde ele alınması ve ülke kaynaklarının Etkin, Ekonomik ve Verimli olarak değerlendirilerek yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında bu amaca ulaşabilmenin en önemli aracı ise mali yönetime ilişkin fonksiyonel süreçleri destekleyen, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda ilgili taraflara ve karar vericilere rapor ve bilgi sunan, kamu idarelerinin yönetim bilgi sistemlerinin entegre çalıştığı bir yapının kurgulanmasıdır.

Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programında yer alan “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Oluşturulması” eylemi kapsamında 2017 yılı Temmuz ayınaa Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Eylem Planı çerçevesinde, Bakanlığımız koordinasyonunda, mali yönetimin tüm paydaşları ile birlikte; başta merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için geçerli olmak üzere, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından, kesin hesabın TBMM’de kanunlaşmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemlerinde süreç odaklı bir yaklaşım benimsenerek, e-belge, e-imza, e-arşiv, e- fatura gibi yeni teknolojik imkanlara sahip bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. Mali yönetim sistemimizin temel fonksiyonları olan; makroekonomik tahmin ve planlama, mali planlama, bütçe hazırlık, bütçe işlemleri ve bütçe uygulama, nakit yönetimi, borç yönetimi, gelir yönetimi, kamu personel yönetimi, varlık yönetimi, muhasebe ve mali raporlama, izleme ve değerlendirme ile denetim süreçleri, birlikte çalışabilirlik prensipleri çerçevesinde bütünleşik bir yapıya kavuşturulacaktır. Söz konusu fonksiyonel süreçlerin entegre bir yapıya kavuşturulması sürecinde yürütülecek faaliyetler, ilgili paydaşlarla birlikte Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planında yer alan eylemlere ve belirlenen çalışma takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 • Personel Müdürlüğü Faaliyetleri

İnsan kaynaklarının niteliğini artırma hedefi doğrultusunda, personelin eğitim ihtiyacının tespit edilip planlamasının yapılması, personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri ve kariyer geliştirme olanaklarını artıracaktır. Bu bağlamda çalışanlara yönelik eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması, bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi ile insan kaynakları verimliliğinin artırılması mümkün olacaktır. Gerçekleştirilecek eğitim uygulamalarında katılımcıların aynı içerik ve standartta eğitim alması sağlanacaktır.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışı çerçevesinde planlama ve uygun personelin istihdamı, Bakanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağından bu yöndeki planlama çalışmalarına önem verilecek ve personelin nicelik olarak artırılmasına çalışılacaktır.

 1. Defterdarlıklar 2018-2019 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’na göre 2018 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler

 

 1. İç Kontrol Kararlılık Beyan’ında yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibariyle izlenecek ve müdürler tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeliyle birlikte değerlendirilecektir.
 2. Her müdürlükte, iç kontrol koordinasyonunu sağlamak üzere bir personel görevlendirilecektir.
 3. Görev tanımları gözden geçirilerek güncel tutulacaktır.
 4. Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.
 5. Her müdürlükte, Ocak ve Temmuz aylarında personelin görüşlerinin alınması amacıyla toplantılar yapılacaktır.
 6. Her müdürlükte, Şubat ayı içerisinde risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve risk eylem planları hazırlanacaktır.
 7. Etik haftasında etik konulu seminer/konferans düzenlenecektir.
 8. Faaliyetlerin gerektirdiği insan kaynağına ilişkin ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır.
 9. Defterdarlıklar için Bakanlıkça oluşturulacakyeni internet/intranet sayfalarında yer alacak olan iç kontrol sekmesine gerekli belge ve dokumanlar yüklenecek ve iç kontrol sekmesi güncel tutulacaktır.
 10. Faaliyetler, istatistikler, hizmet standartlarıve ilanlar defterdarlık internet sayfasında yayınlanacak ve güncel tutulacaktır.
 11. Fonksiyonel görev dağılımlarını gösteren teşkilat şemaları güncel tutulacaktır.
 12. Personele adil ve eşit davranılması konusunda farkındalığı artırıcı eğitimler verilecektir.
 13. Yönetmeliği bulunmayan görevliler için mesleki yeterliliğin sürekliliğini sağlayacak eğitimler verilecektir.
 14. İşlem süreçleri ilgili merkez birimleriyle işbirliği halinde güncellenecektir.
 15. Hassas görevlergüncellenecek ve personele duyurulacaktır.
 16. Hassas görevlere yönelik kontroller işlem süreçlerine eklenecektir.
 17. Müdürler tarafından Kasım ayında Risk Yönetim Anketi doldurulacaktır.
 18. İşlem yönergeleri, revize edilen işlem süreçleriyle uyumlu olacak şekilde güncellenecektir.
 19. Operasyonel planlar (yıllık iş planları) hazırlanacak, güncel tutulacak ve her üç ayda bir izleme raporu alınarak tarafıma sunulacaktır.
 20. Kâğıt ortamında bulunan evraklar için elektronik arşivlemeye geçilmesi amacıyla hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

 

Nevşehir Defterdarı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

 

…/01/2018

Orhan TAŞ

Nevşehir Defterdarı